Ιδρυση - Σκοπός

Το Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας (Κ.Ι.Ε.Κ.) έχει συσταθεί με το Π.Δ.της 4ης Δεκεμβρίου 1998 (ΦΕΚ 1268/ τεύχος Β/21-12-1998) ως Κοινωφελές Ίδρυμα, ύστερα από δωρεά του εκλιπόντος δικηγόρου Αθηνών κ. Γ. Κόνιαρη και αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. διοικούμενο από Δ.Σ όπως περιγράφεται στο ανωτέρω Π.Δ.

 

Το Κ.Ι.Ε.Κ. όπως ρητά αναφέρεται στο Π.Δ. έχει ως αποκλειστικό στόχο την «προώθηση με κάθε δυνατό τρόπο της καλλιέργειας των εσπεριδοειδών στην Ελλάδα και στην προώθηση της καλλιέργειας ευγενών ποικιλιών εσπεριδοειδών.» (Άρθρο 1). Ο σκοπός αυτός είναι δυνατό να επιτευχθεί όπως ορίζει το Φ.Ε.Κ. στο Άρθρο 2 με τους κάτωθι τρόπους: 

  • Με την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας στα εσπεριδοειδή (π.χ. τεχνικές καλλιέργειας, καταπολέμηση ασθενειών, κ.α.).

  • Με την παροχή εκπαίδευσης προς τρίτους και γενικότερα την διάχυση γνώσεων προς την κοινωνία για την εν λόγω καλλιέργεια.
  • Με την συνεργασία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, των Α.Ε.Ι. και γενικότερα με φορείς που μπορούν να συμβάλλουν προς την προώθηση των εσπεριδοειδών.
  • Με την χρησιμοποίηση των πόρων του Ιδρύματος.

Τα ανωτέρω απορρέουν από την Διαθήκη του δωρητή Γ. Κόνιαρη την οποία και αποδέχθηκε το Ελληνικό Δημόσιο, στην οποία αναφέρονται σαφείς όροι για τον τρόπο αξιοποίησης της περιουσίας.

Αναπτύχθηκε από: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Δ/νση Πληροφορικής
Joomla templates by Joomlashine